Palissade de bidons en tôle deroulés, Chiu-chiu, Chili.

----------
Photo: J. Aich